Version 1.2 - Player Codes


Infinite up+b (wParam)
A44H-QN72-12RXZ
PQ9W-FR7A-5N1RT

Infinite up+b and air dodge(wParam)
6ACY-74UF-CMVXD
4KRT-GR6K-37EMT 

Kirby No Head ASPD0796)
QAN8-1T6R-PVFKC
FWAY-2FDT-PGVF3

DK Instantly Charged B Smash (JAY007)
66WT-AVBB-VYRR0 
DAXU-HJB1-Z58FM 

Luigi's Forward B Fully Charged/Flaming (JAY007)
ZUDR-VVZ4-VE0GE 
FG14-3EKK-G0C7H 
PV5G-P4RV-QKEF0 

Shiek Needles Instantly Charged (JAY007) (Untested)
H83K-ZZ8Z-HN6VP 
Z5WP-12U9-GMH2V 
4QQY-7BT5-T9J5N 

Samus Instant Charged B Attack (JAY007) (Untested)
6XUH-KH30-PXBG1 
35M8-T6YJ-B3JU3 
68DT-5631-B6WCC 

P1 Moon Jump (Hold X or Y) (Y.S.)
3A46B108 00000C00 
42453130 00724000 

P2 Moon Jump (Hold X or Y) (Y.S.)
3A46B114 00000C00 
42453FC0 00724000 

P3 Moon Jump (Hold X or Y) (Y.S.)
3A46B120 00000C00 
42454E50 00724000 

P4 Moon Jump (Hold X or Y) (Y.S.)
3A46B12C 00000C00 
42455CE0 00724000 

P1 Kirbys Look Modifier (TheLuckyDucky) 
42453130 032A000X 

P2 Kirbys Look Modifier (TheLuckyDucky)
42453FC0 032A000X 

P3 Kirbys Look Modifier (TheLuckyDucky) 
42454E50 032A000X 

P4 Kirbys Look Modifier (TheLuckyDucky)
42455CE0 032A000X 

Player 1 Instant Fully Charged Smash Attack (JAY007)
1AJX-YFT0-0P6Q8 
ZB6V-AYBP-BJN8N 

Player 2 Instant Fully Charged Smash Attack (JAY007)
WBAP-ZYWR-VD588 
D19T-5XJP-TDF4W 

Player 3 Instant Fully Charged Smash Attack (JAY007)
5E09-Z28B-R2GRN 
ZX3W-NPPH-YJ5KV 

Player 4 Instant Fully Charged Smash Attack (JAY007)
8A4R-27NN-BWY05 
FVFE-A973-YU4VQ

Player 1 Infinite Shield (JAY007)
W9U4-R6HR-TZXG5 
8RJU-YREN-U68ZT 

Player 2 Infinite Shield (JAY007)
VZWP-BMK2-J1BJQ 
92VE-497U-YJWNN 

Player 3 Infinite Shield (JAY007)
FHX2-WG3Q-MAU4K 
DK1W-UY2W-2H527 

Player 4 Infinite Shield (JAY007)
0NFR-GMQ7-FWH5C 
1827-95CA-7JN1B

P1 Ganondorf Always Carries Sword (donny2112)
AA0M-VPWH-1XN0Y
5GFD-4UDY-REHEK
5CJ4-CGQ8-QJY2H

P2 Ganondorf Always Carries Sword (donny2112)
U8MM-QZJF-B0RVH
P3BG-DR62-U9GBY
TWXK-CUCC-21624

P3 Ganondorf Always Carries Sword (donny2112)
WV8J-HNVF-N3BQ8
5Z5V-6Z0M-PKXYF
R909-HNK9-6X79U

P4 Ganondorf Always Carries Sword (donny2112)
HFKR-QHGG-ZN4G7
7RMD-TRR4-3FK9E
EQJJ-DBQK-KFKFQ

P1 Superman (Akuryu and TheLuckyDucky)
RBBF-M9C0-ZY2G8 
7Q3R-CCKW-CFA01 
9N2A-DC32-AJPTC 
QPG6-13X1-4XC34 

P2 Superman (Akuryu and TheLuckyDucky)
YEPZ-E3PA-ZF6AX 
7Q3R-CCKW-CFA01 
29U5-W9CA-NFVZN 
ZD4V-J9J5-10NY2 

P3 Superman (Akuryu and TheLuckyDucky)
Z976-35ZT-8H9JU 
7Q3R-CCKW-CFA01 
Z8WW-QZ7Y-3722T 
Y3K4-PY92-H1HHZ 

P4 Superman (Akuryu and TheLuckyDucky)
BKQ1-NH7C-QT73T 
7Q3R-CCKW-CFA01 
K3Y9-8U4R-BUWXZ 
AM86-E9MD-KNR0E 

Player 1 Invincible
W1CC-VWY2-YCWB0
9N2A-DC32-AJPTC
QPG6-13X1-4XC34

Player 2 Invincible
3B04-RN4A-TYKVF
29U5-W9CA-NFVZN
ZD4V-J9J5-10NY2

Player 3 Invincible
0FDD-CJF6-793CB
Z8WW-QZ7Y-3722T
Y3K4-PY92-H1HHZ

Player 4 Invincible
M0KD-3YBK-T0KCF
K3Y9-8U4R-BUWXZ
AM86-E9MD-KNR0E

Player 1 Infinite Lives
6TNQ-WCKE-M1EBX
F2NJ-H18E-PFQP1

Player 2 Infinite Lives
RXYY-RHPA-MAJPM
RD6Y-D29U-ME2RJ

Player 3 Infinite Lives
R8UP-4G21-YP9HH
T6N5-ZG2U-4E7TF

Player 4 Infinite Lives
BN3G-772M-QC42F
DPQQ-W5BH-T6MAW

Player 1 No Lives
JN9D-7KCX-095HQ
FJPY-188F-FDPE2

Player 2 No Lives
0CQG-F4N8-U2ZK0
4EQ6-KU39-Z0P6M

Player 3 No Lives
ZN5X-FH05-93BJK
457Z-2Q5N-ZYHNG

Player 4 No Lives
HDUX-13UG-0U37E
3F1B-AUA8-TJ8TT

Character 1 controllable
95KU-384Z-UKQ9N 
F1JF-K7G9-34M67 

Character 2 controllable
8UB7-834R-E71YN 
VT7G-JU2M-VQERX 

Character 3 controllable
TCW5-KYKJ-438C6 
6TFM-34MH-NVF4C 

Character 4 controllable
VMCB-NJNA-4VNEV 
2CU7-1KBF-R1WA9

Character 1 Control Switch (Jupiter_)
BGDT-G2GY-NN86H
9EUC-U9XC-3UM44 
F1JF-K7G9-34M67 
G20K-M1BZ-9J75T 
UAZB-WM0N-QAD6A

Character 2 Control Switch (Jupiter_)
5D8X-BET9-WC2BM 
HNGX-DGY1-8WAD5 
VT7G-JU2M-VQERX 
8PKZ-K3EZ-N03KK 
XCJC-3FTB-833XT

Character 3 Control Switch (Jupiter_)
C9X9-DB9Y-MYWR2 
F81R-JVZ8-5AXWU 
6TFM-34MH-NVF4C 
9E10-AZRQ-A1XXH 
BY5C-ZCDN-KMJ3G

Character 4 Control Switch (Jupiter_)
99WY-DGJH-5DHTT 
006Z-V83D-AYQA7 
2CU7-1KBF-R1WA9 
U8PB-FHBA-R03MW 
TVJV-6ZX6-BE2KV

Player 1 Respawn 999% (Jupiter_)
JPH5-JUY6-6YN68 
F4KV-J02V-Y5920

Player 2 Respawn 999% (Jupiter_)
KJAA-F23U-EERTQ 
UK4R-3HPR-1FPVX

Player 3 Respawn 999% (Jupiter_)
QAXW-E9JZ-P2HHT 
2D1B-CQQF-E85QV

Player 4 Respawn 999% (Jupiter_)
DM2B-8741-29HRF 
XPJ8-KY93-BABAU

Stamina Mode

Player 1 320 HP (Jupiter_)
RK51-0E8P-3JG2E
AK0B-M6QB-ET8JR

Player 2 320 HP (Jupiter_)
KHXW-Y659-MMXYF
XVG5-Q1NZ-R6V93

Player 3 320 HP (Jupiter_)
40N8-J7YZ-NCBME
8VZ1-8G3C-X1PQW

Player 4 320 HP (Jupiter_)
XNJA-Y47W-RJMQA
HYHP-D70A-33Y3Z

Player 1 999 HP (Jupiter_)
YFK4-2ZG5-FHF5U
5WEU-Y7KW-A115H

Player 2 999 HP (Jupiter_)
GBY3-YB6Z-TZBEJ
HN25-DVQV-VZ0U2

Player 3 999 HP (Jupiter_)
6TBH-73K8-K6X4W
0U18-6234-HP9M9

Player 4 999 HP (Jupiter_)
M30E-0W30-7KVGD
VZ06-EGEV-AMCUB

Player 1 1 HP (Jupiter_)
WV1J-CD1Z-NKDC0
GC2K-5MNY-B5R75

Player 2 1 HP (Jupiter_)
AT4P-UEU9-V5CA5
072H-B5Z7-X9QT6

Player 3 1 HP (Jupiter_)
YAD7-QZZY-3QB8X
7Y9J-M332-5ZK22

Player 4 1 HP (Jupiter_)
XR25-30JG-Z8KCT
7184-QP52-MYCF6
Codes

User Interaction

Other Fun Things